Deklaracja dostępności

I. Dostępności cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy (zwany dalej SPZOZ w Świdnicy) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej:

platforma.szpital.swidnica.pl

Data publikacji strony internetowej: luty 2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: luty 2018 r.

SPZOZ w Świdnicy wykonujący działalność leczniczą, świadczy swoje usługi dla pacjentów w dwóch lokalizacjach tj. Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym Latawiec w Świdnicy oraz Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym im. dra Zbigniewa Walla w Żarowie.

Telefon: +74 8517400 Fax: +74 8517437 E-mail: sekretariat@szpital.swidnica.pl

Adres korespondencyjny: ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona główna serwisu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • strona posiada wyszukiwarkę oraz mapę serwisu

Wygląd strony:

  • WCAG 2.0
  • HTML 5
  • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec
  • nagłówki zostały prawidłowo wdrożone
  • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone
  • nawigacja za pomocą klawisza Tab
  • pułapki klawiaturowe wykluczone.

Na stronie występują poniższe niezgodności:

  • zamieszczone na stronie niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego
  • niektóre materiały video nie posiadają audiodeskrypcji oraz/lub napisów
  • brak mechanizmu umożliwiającego pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Urządzenia mobilne

Strona ma charakter witryny responsywnej dostosowując swój wygląd do szerokości ekranu urządzenia, na którym jest przeglądana.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.12.2020 r.

Pozostałe informacje

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

II. Dostępność architektoniczna

1. SPZOZ w Świdnicy- budynek Regionalnego Szpitala Specjalistycznego Latawiec w Świdnicy

ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica

a. Dojazdy i parkingi:

Budynek wyposażony w utwardzony plac wyłożony kostką betonową, na którym wyznaczone są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Oznaczone są one znakami pionowymi i poziomymi.

b. Budynek:

Do wejścia głównego budynku Szpitala jest możliwość przemieszczenia się schodami lub pochylnią przeznaczoną dla osób poruszających się na wózkach.

Wejście główne, wyposażone jest w drzwi rozsuwane, bez progu.

Z wejścia głównego można dostać się na poszczególne piętra zarówno windą jak i schodami.

Ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednią szerokość pozwalającą na swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Schody wyposażone w poręcze.

Windy przystosowane są wielkością do potrzeb osób poruszających się na wózkach, a przywołanie windy jest możliwe ławo dostępnym przyciskiem.

W budynku została zapewniona informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i głosowy (pracownicy portierni głównej – całodobowo).

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych ani druku powiększonego dla osób niewidomych i słabo widzących.

2. SPZOZ w Świdnicy – budynek Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. dra Zbigniewa Walla w Żarowie

ul. Wojska Polskiego 7, 58-130 Żarów

Dojazdy i parkingi:

Budynek wyposażony w utwardzony plac na którym wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych . Oznaczone są one znakami pionowymi i poziomymi.

Budynek:

Do wejścia głównego budynku Szpitala jest możliwość przemieszczenia się schodami lub pochylnią przeznaczoną dla osób poruszających się na wózkach.

Wejście główne, wyposażone jest w drzwi szerokie i bezprogowe.

Z wejścia głównego można dostać się na poszczególne piętra zarówno windą jak i schodami.

Ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednią szerokość pozwalającą na swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Schody wyposażone w poręcze.

Winda na parterze posiada drzwi otwierana na zewnątrz budynku oraz przystosowana jest wielkością do potrzeb osób poruszających się na wózkach, a przywołanie windy jest możliwe ławo dostępnym przyciskiem.

W budynku została zapewniona informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych ani druku powiększonego dla osób niewidomych i słabo widzących.