Zapytanie ofertowe nr EG.3500.2.2016/3 z dnia 19.06.2017r.

Zamówienie pn.: „Działania promocyjne dla projektu pn. „Platforma e- usług Szpitala Latawiec” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW w ramach RPO WD 2014-2020.

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro

[AKTUALIZACJA – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY]

 

 1. Zamówienie pn.: „Działania promocyjne dla projektu pn. „Platforma e- usług Szpitala Latawiec” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW w ramach RPO WD 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z uproszczoną zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, do których stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrzne regulaminy zamówień publicznych.

 

 1. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica;

III. Przedmiot zamówienia:

kod 22100000-1 – Drukowane książki, broszury i ulotki;

kod 31523200-0 – Trwałe znaki informacyjne;

kod 72400000-4 – Usługi internetowe;

kod 72415000-2 – Usługi hostingowe dla stron WWW;

kod 79952000-2 – Usługi w zakresie organizacji imprez.

 

Zamówienie dotyczy zaprojektowania, wykonania i dostarczenia tablic informacyjnych, broszur informacyjnych, organizacji 2 konferencji oraz opracowania strony internetowej projektu dla projektu pn. „Platforma e- usług Szpitala Latawiec”, szczegółowy zakres obejmuje:

Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Ilość
Tablica informacyjna Tablica informacyjna jednostronna przeznaczona do lokalizacji na zewnątrz budynku:

 • Wymiary tablicy: wysokość 80 cm, szerokość 120 cm.
 • Kolorystyka – zgodnie z wytycznymi ws. promocji
 • Materiał: pleksi satynowa (szroniona)
 • Sposób mocowania: do ściany za pomocą dystansów
 • Tablice musza być odporne na warunki atmosferyczne.
2 sztuk
Konferencja rozpoczynająca projekt Konferencja zostanie zorganizowana w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (nie później niżeli do 30 września 2017 roku):

·        Opracowanie audiowizualnych prezentacji, które zostaną przedstawione uczestnikom konferencji na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. Prezentacje muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego min. 2 dni przed planowaną konferencją.

·        Zapewnienie cateringu dla 30 uczestników tzn. napoi ciepłych (kawa, herbata), śmietanka do kawy, cukier, ciasto, zimne napoje (woda mineralna gazowana i niegazowana, sok jabłkowy i pomarańczowy), przekąski.

·        Przeprowadzenie transmisji konferencji w sieci Internet

·        Oznaczenie Szpitala o realizowanej konferencji zgodnie z wytycznymi RPO WD na lata 2014-2020.

·        Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z konferencji.

 

1 szt.
Konferencja kończąca projekt Konferencja zostanie zorganizowana w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (nie wcześniej niżeli przed dniem 30 listopada 2017 roku natomiast nie później niżeli do 30 kwietnia 2018 roku):

·        Opracowanie audiowizualnych prezentacji, które zostaną przedstawione uczestnikom konferencji na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. Prezentacje muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego min. 2 dni przed planowaną konferencją.

·        Zapewnienie cateringu dla 40 uczestników tzn. napoi ciepłych (kawa, herbata), śmietanka do kawy, cukier, ciasto, zimne napoje (woda mineralna gazowana i niegazowana, sok jabłkowy i pomarańczowy), przekąski.

·        Przeprowadzenie transmisji w sieci Internet konferencji

·        Oznaczenie Szpitala o realizowanej konferencji zgodnie z wytycznymi RPO WD na lata 2014-2020.

·        Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z konferencji.

1 szt.
Broszura informacyjna Wykonanie projektu graficznego, składu, druku i dostawy broszur informacyjnych dla projektu:

·        Liczba sztuk: 1500

·        Rodzaj papieru- pełny kolor, okładka- papier kreda (min 160gr/80g/m2), pozostałe strony- papier standardowy (min 80g/m2)

·        Format: A5,

·        Liczba stron.: 12 stron

1500 szt.
Opracowanie strony internetowej Zaprojektowanie strony internetowej o charakterze informacyjnym w ramach promocji projektu „Platforma e- usług Szpitala Latawiec”.

Zamówienie obejmuje stworzenie serwisu internetowego z systemem zarządzania w oparciu o CMS, umieszczenie zbudowanego serwisu na serwerze Wykonawcy, a także aktualizację i opiekę techniczną nad stroną internetową na czas trwania i trwałości projektu tj. do 31.12.2023 roku.

Opracowanie strony musi być zgodne z wytycznymi i dokumentami dotyczącymi informacji i promocji projektów oraz standardem WCAG 2.0. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu strony w formie elektronicznej wraz z zawartością merytoryczną i graficzną, zarówno strony głównej oraz podstron, a ponadto systemu linków i banerów wraz z ich wzajemną hierarchią powiązań, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia opisanymi poniżej:

Struktura strony www (planowana):

– Strona internetowa projektu powinna zawierać stronę główną oraz m.in. zakładki / podstrony takie jak: „Aktualności”, „O projekcie”, „Pliki do pobrania”, „Galeria”, „Kontakt”, „Mapa strony”, „Formularz kontaktowy”.

– Branża: Projekt finansowany prze UE.

– Rodzaj: strona o charakterze informacyjnym.

– Wymagania dotyczące wyglądu i funkcjonalności strony:

1) strona wykonana w systemie CMS,

2) przejrzystość i czytelność,

3) grafika oraz kolory powinny być spójne z systemem identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności dla programu POIG,

4) strona www musi być kompatybilna z popularnymi przeglądarkami: Microsoft Internet Explorer, Microsoft Egde, Mozilla Firefox, Google Chrome, Chromium, Opera. Technologie użyte do budowy strony powinny zapewnić poprawne wyświetlanie jej na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety) oraz komputerach, zapewniając szybkie ładowanie strony,

5) tekst i linki wyraźne,

6) strona optymalizowana do poprawnego wyświetlania w rozdzielczości od 1280×800 do 1920×1080, umieszczona centralnie,

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do trzeciego poziomu szczegółowości,

8) czytnik RSS,

9) możliwość wklejania tabel,

10) boksy informacyjne,

11) sonda,

12) intuicyjny i prosty panel administracyjny,

13) galeria zdjęć pozwalająca na umieszczanie w artykułach plików graficznych w formie miniatur (pop-up), które po kliknięciu powiększają się wysuwając na pierwszy plan w nowym oknie. Technologia wykonania strony powinna pozwolić na rozbudowę strony. Strona www dodatkowo musi posiadać informację o plikach cookies.

Struktura strony może ulec zmianie w trakcie opracowania, po wspólnych konsultacjach Wykonawcy z Zamawiającym.

b) Wymagania dotyczące wyglądu strony:

– przejrzystość i czytelność,

– wygląd nowoczesny, klasyczny, adekwatny do tematyki strony,

– grafika oraz kolory powinny być spójne z systemem identyfikacji wizualnej RPO WD na lata 2014-2020.

– tekst wyraźny z możliwością regulacji wielkości czcionki, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością, co określa w/w standard WCAG 2.0

– linki wyraźnie zaznaczone – zgodnie ze standardami panującymi w Internecie,

c) Informacja o ilości wersji językowych: strona w języku polskim.

Wykonawca przedstawia minimum 3 propozycje projektu graficznego strony, z których Zamawiający wybiera jeden odpowiadający projekt graficzny.

Projekty graficzne strony zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji w formie działającej strony testowej lub innej ustalonej z Zamawiającym.

Po wykonaniu zamówienia Zamawiający nabywa od Wykonawcy autorskie prawa majątkowe do strony internetowej, bezterminowo, na zasadzie wyłączności.

Nie dopuszcza się umieszczania reklam własnych na stronie.

Wykonawca zobowiązuje się do obsługi technicznej strony www (aktualizacja, opieka techniczna) przez okres trwania projektu od momentu protokolarnego odbioru Strony. Zamawiający będzie miał prawo do zarządzania, administrowania i redagowania strony, wprowadzania zmian struktury merytorycznej już gotowej i uruchomionej strony w miarę własnych potrzeb i wytycznych odpowiednich instytucji.

Obsługa techniczna strony www będzie polegać na bieżącym usuwaniu wszelkich błędów w funkcjonowaniu strony (w terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia problemu na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę).

Zamawiający dokona sprawdzenia, testowania oraz wdrożenia strony internetowej, co zostanie potwierdzone podpisanym końcowym protokołem odbioru. Zamawiający zastrzega sobie dokonanie czynności sprawdzających i testowych w okresie do 2 dni roboczych.

Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla co najmniej 2 osób administrujących stroną z zakresu funkcjonowania, administrowania i redagowania zbudowanej.

1 szt.

 

 1. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
 2. Wdrożenie e-usług obejmuje:
 3. modernizację istniejącego środowiska teleinformatycznego pod potrzeby świadczenia e-usług,
 4. modernizację infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej tworzenie, udostępnianie oraz archiwizację elektronicznej dokumentacji medycznej w formacie PACS,
 5. wydatki na budowę rozbudowę istniejącego systemu teleinformatycznego umożliwiającego świadczenie e-usług,
 6. wydatki na rozbudowę sieci teleinformatycznej,
 7. wydatki na dostosowanie świadczenia usług online dla osób niepełnosprawnych,
 8. zakup sprzętu teleinformatycznego,
 9. zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do obsługi osób niepełnosprawnych zakup zestawów do składania podpisów elektronicznych.
 10. Szkolenie personelu:
  • Szkolenia dla personelu oraz administratorów.
 11. Działania promocyjne:
 12. zamówienie tablicy informacyjnej (2 szt.),
 13. opracowanie strony internetowej,
 14. broszur informacyjnych (1500 szt.),
 15. przygotowanie i zamówienie artykułu promocyjnego w prasie (4 szt.),
 16. przeprowadzenie i obsługa konferencja rozpoczynającej projekt oraz konferencji kończącej projekt (2 konferencje).

 

 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
 2. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 3. posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
 4. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 6. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty Wykonawców spełniających wszystkie powyższe warunki udziału w postępowaniu oraz złożone w terminie określonym w pkt.VII.1.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: do dnia 30 listopada 2017 roku, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu realizacji po uzyskaniu zgody instytucji finansującej projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy łącznie, licząc od daty zawarcia umowy.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć z opisem: „Działania promocyjne dla projektu pn. „Platforma e-usług Szpitala Latawiec” w terminie do dnia 06.2016r. do godz. 10:00 w  siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica, w sekretariacie, osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szpital@szpital.swidnica.pl.
 2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 3. Otwarcie ofert jest jawne – nastąpi ono w dniu 06.2016r. o godz. 10:15 w Budynku Administracji Szpitala w Sali konferencyjnej.
 4. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaka przeznaczył na realizację zamówienia. Oprócz powyższej informacji Zamawiający poda również liczbę złożonych ofert, nazwę i adresy poszczególnych Wykonawców, ceny ofert oraz informację dot. pozostałych kryteriów ofert.

 

VIII. Oferenci są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

 1. a) formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania,

 

 1. Opis kryteriów wyboru ofert

CENA – 100 %

Cena wyliczana wg wzoru:

Lp = Cmin/Cb x 100

Gdzie:

Lp – liczba uzyskanych punktów

Cmin – najniższa oferowana cena brutto

Cb – cena brutto badanej oferty

 

 1. Informacje pozostałe
 1. Zamawiający odrzuci ofertę:
 • Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
 • nie odpowiadającą warunkom postępowania.
  • złożoną po terminie.
 1. Informacja o zakresie wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 748517437) lub drogą elektroniczną (e-mail: projekty@szpital.swidnica.pl).
 • Osoba do kontaktu: Ewa Janczukowicz, tel. 74 8517445
 • Termin związania ofertą 60 dni
 • Termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury

 

 1. Zmiany umowy:

Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie:

 1. Zmiana terminu realizacji.

 

VIII. Załączniki:

 1. Wzór formularza ofertowego